Hệ thống quản lý bán hàng

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Hệ thống quản lý bán hàng
 • Công nghệ

  OS/Platform:Win Server 2008 R2、Windows XP/7
  Ngôn ngữ lập trình:.NET
  Framework:.NET
  DB:MS SQL Server 2008 R2

 • Đây là phần mềm quản lý bán hàng của tập đoàn SystemGear Nhật Bản
 • Hệ thống quản lý thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng

  Có thể xử lý các nghiệp vụ khác nhau trong quản lý bán hàng theo mô hình: Báo giá → Hợp đồng →Lên doanh thu → Gửi yêu cầu thanh toán → Thanh toán, và Đặt hàng→ Nhập hàng → Quản lý tồn kho → Thanh toán.

   

Những kinh nghiệm khác