Hệ thống tính điểm tự động (AI)

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Hệ thống tính điểm tự động (AI)
 • Công nghệ

  Ngôn ngữ phát triển:Python+OpenCV
  Framework:.Net ver4.7
  Khác:TensorFlow, Keras, Anaconda, VS2013

 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan đến các tính năng trong hệ thống tính điểm.
  ・Nhận diện khung hình ảnh
  ・Nhận diện các ký tự

Những kinh nghiệm khác