Ứng dụng quản lý kho trên Smartphone

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Ứng dụng quản lý kho trên điện thoại thông minh
 • Công nghệ

  OS/Platform:Android
  Ngôn ngữ phát triển:Java (Android)
  DB:SQLite
  Khác:Android Studio, Java 1.8

 • Phát triển hệ thống quản lý hàng hóa trong kho tại cửa hàng bằng điện thoại thông minh.

Những kinh nghiệm khác