Ứng dụng quản lý vận tải trên Smartphone

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Ứng dụng quản lý vận tải trên điện thoại thông minh
 • Công nghệ

  OS/Platform:iOS, Android, Mac OS Sierra
  Ngôn ngữ phát triển:Objective-C, Java (Android)
  DB:SQLite
  Khác:Android Studio, Java 1.8, Xcode 9.4

 • Phát triển ứng dụng quản lý vận tải trên điện thoại thông minh dành cho tài xế có liên kết với hệ thống quản lý vận tải được phát triển độc quyền cho các công ty vận tải tại Việt Nam.

Những kinh nghiệm khác