GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Quản lý vận tải container

Đây là dạng hợp đồng phát triển dự án phần mềm được ký kết sau khi đã trao đổi và đạt được thỏa thuận về báo giá của chúng tôi với quý doanh nghiệp dựa trên qui mô yêu cầu hệ thống của dự án.

BestGear là phần mềm quản lý dành cho các doanh nghiệp vận tải container, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ lập đơn hàng, điều phối xe đến xuất bảng kê cước vận chuyển.

  • Quản lý đơn hàng
  • Điều phối
  • Quản lý chi phí
  • Lịch
  • Báo cáo

Những giải pháp phần mềm khác